Tento materiál navazuje na materiál MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19‘“

PŘÍCHOD DO ŠKOLY A ODCHOD ZE ŠKOLY

 • Žáci prvního stupně vstupují do školy přes hlavní vchod.
 • Žáci druhého stupně vstupují do školy přes venkovní černé hřiště (od 2. září). Pokud žáci druhého stupně přijdou do školy později (po 8:00), vstupují do školy hlavním vchodem.
 • Žáci si desinfikují ruce (u šaten nebo ve třídě). Ve třídě si ruce umyjí.
 • Odchod ze školy je pro všechny žáky přes hlavní vchod školy.
 • Organizace přestávek bude mírně upravena, aby nedocházelo ke zbytečnému míchání žáků.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

oddělení

třídy

vychovatelka

sídlo odpoledne

místo rozchodu

sídlo ráno

1.

1.

Jablonovská

školní družina

školní družina

školní družina

2.

2., 3.

Mikulenková/Litzková    

2. patro pavilonu B

zadní vchod u tělocvičny

školní družina

3.

4., 5.

Mikulenková/Litzková    

školní družina

školní družina

školní družina

 • Na oběd budou jednotlivá oddělení chodit v časech od 12:10 do 12:30 a od 13:05 do 13:25.

 

PODEZŘENÍ NEBO VÝSKYT COVID 19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

 • Zaměstnanci školy věnují zvýšenou pozornost příznakům COVID 19 a při jejich zjištění volí tento postup:
 1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, je přítomen jeho zákonný zástupce: žák není vpuštěn do budovy školy
 2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, není přítomen jeho zákonný zástupce: škola vyzve zákonného zástupce, aby si bezodkladně vyzvedl své dítě ze školy (pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu)
 3. příznaky se vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole: neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti. Škola vyzve zákonného zástupce, aby si bezodkladně vyzvedl své dítě ze školy
 4. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, což může potvrdit jedině lékař. Tato potvrzení vybírá a archivuje třídní učitel.

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

 • V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy žáky a zákonné zástupce. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení.
 • Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

 

ÚPRAVA VÝUKY

prezenční výuka: V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení.

smíšená výuka: V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání.

distanční výuka: V případě, že se onemocnění či karanténa týká alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 • Bude poskytováno za zvýšených hygienických opatření a zajištění co nejmenšího kontaktu různých skupin (rozložení vydávání obědů v delším čase, vytvoření sektorů v jídelně pro jednotlivé skupiny). Provoz školní jídelny se bude řídit zvláštním předpisem.

 

VSTUP CÍZÍCH OSOB

 • Vstup cizích osob je zakázán. Případné konzultace se zákonnými zástupci se mohou organizovat v době, kdy ve škole nebudou žáci. O této situaci musí být informováno vedení školy.

 

O všech změnách budou zákonní zástupci informováni přes žákovskou knížku.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení