Přijímání dětí k předškolnímu vzdělání

Kritéria pro přijetí děti ze zákona
Termín zápisu do mateřské školy
Podmínky uvolňování dětí ze vzdělání
Denní režim předškolních dětí

 

Právo na předškolní vzdělání mají pouze děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Zákonný zástupce (dále ZZ) má povinnost přihlásit dítě do mateřské školy (dále MŠ) ve spádové oblasti nebo do jiné MŠ. Pokud ZZ přihlásí dítě k předškolnímu vzdělávání do jiné než spádové MŠ, pak je povinen o této skutečnosti informovat ředitele spádové MŠ. Pokud tak neučiní, hrozí mu přestupkové řízení. Není možné, aby ZZ přihlásil své dítě k předškolnímu vzdělávání do dvou různých MŠ souběžně.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělání

Kritéria pro přijetí děti ze zákona dle §34 odst.2 Zákona č.561/2004 sb.

  • Přednostně ředitel MŠ přijímá děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dítě lze k předškolnímu vzdělání přijmout i v průběhu školního roku (např. z důvodu stěhování). Pokud ZZ podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, pak dítě může být přijato pouze v případě, že má MŠ volnou kapacitu.

Termín zápisu do mateřské školy je podle §34 Zákona č.591/2004Sb. stanoven pro školní rok 2016/2017 na termín 2. – 16. května

Rodič může své dítě přihlásit k domácímu nebo individuálnímu vzdělávání (vyplní formulář k individuálnímu vzdělání) a odevzdá jej vedoucí paní učitelce MŠ

  • Vedoucí p.učitelka MŠ prověří po 4 měsících od zahájení indiv. vzdělávání požadované dovednosti dítěte formou přezkoušení z integrovaných bloků ŠVP
  • ZZ se seznámí se ŠVP dané mateřské školy
  • ZZ je povinen zajistit účast dítěte u ověření dovedností
  • Pokud bude dítě vzděláváno individuálně převážnou část roku, je povinen ZZ toto oznámení učinit nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku
  • Ředitel ZŠ a MŠ může ukončit individuální vzdělávání dítěte, pokud se s ním k ověření dovedností ZZ nedostaví v řádném ani v náhradním termínu
  • Individuální vzdělávání dítěte plně hradí ZZ dítěte

 

Podmínky uvolňování dětí ze vzdělání a omlouvání absencí

  • Rodič je povinen omlouvat své dítě telefonicky nebo ústně do 8.00 hod. dne, kdy vzniká absence dítěte. Delší absenci než 3 dny je zákonný zástupce povinen dokládat na omluvném listě (viz. příloha školního řádu). Omluvný list bude ZZ vydán pedagogem na kmenové třídě na požádání.
  • V případě, že bude mít pedagog MŠ podezření, že ZZ ponechává dítě doma bezdůvodně, má pedagog právo požadovat lékařské potvrzení o nemoci dítěte. V případě, že ZZ nebude v této věci spolupracovat, pedagog bude kontaktovat odbor péče o dítě.

Denní režim předškolních dětí

Příchod do mateřské školy je stanoven:

6.00 – 8.00              rodiče jsou zodpovědní za příchod dítěte do třídy. Pobyt dítěte v mateřské škole nesmí být kratší než 4 hodiny denně. A to především s ohledem na výchovné činnosti, které probíhají v dopoledních hodinách.

8.00  - 8.30          svačina

8.30 – 9.00           hry a tvořivé činností dětí

9.00 – 10.00         řízené a výchovně vzdělávací činností dětí

10.00 – 11.15       pobyt venku (seznámení s přírodou, tělesný rozvoj dětí)

11.15 – 11.45       oběd

11.45 – 12.00       hygiena (čištění zubů, umývání)

12.00 – 12.30       otužování dětí, čtení a vyprávění pohádek a příběhů

12.30 – 14.30       zájmové činností dětí a odpolední odpočinek dětí

14.30 – 16.00       svačina, volné činnosti a  aktivity dětí

15.00 – 16.00       odchod dětí domů 

Úhrada úplaty za předškolní vzdělání

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání se řídí §6 vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.280/2016 Sb.o předškolním vzdělání.

Vzdělávání dětí, které v daném školním roce dovrší 6 let nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, je bezúplatné.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení