Mateřská škola zahajuje svůj provoz od úterý 1. září

ORGANIZACE MŠ ZVONEČEK VE VZTAHU KE COVID 19

 • Tento materiál navazuje na materiál MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19‘“

PŘED VÝUKOU

 • Doprovod (pouze 1 osoba) zazvoní na svou třídu a vstoupí s dítětem do šatny. Zde předá dítě učitelce. Učitelky ani děti nemusí nosit ve školce roušku. Do 7:00 zvoní na třídu Motýlků. Seznamy dětí k jednotlivým oddělením jsou vyvěšeny na vstupních dveřích šaten. Doprovod se ve školce zdržuje co nejkratší dobu. Pro doprovod je při vstupu do školky připravena desinfekce na ruce. Do školky je zakázán vstup osobám s příznaky na COVID 19.

 ORGANIZACE VÝUKY

 • Ve školce budou fungovat tři oddělení. Skupiny se nebudou v průběhu dne míchat. Aktivity budou probíhat v maximální míře venku v areálu školky. Obědy budou při dodržování zvýšených hygienických pravidel fungovat. Nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci jako za normálního provozu školy.

OCHRANA ZDRAVÍ

 • Škola zajistí dezinfekci rukou (zásobníky instalované ve škole), průběžnou dezinfekci společných povrchů (lavice, kliky, vypínače...) a úklid, který je oproti normálnímu provozu častější. Škola disponuje ionizátorem na čištění prostor.

PODEZŘENÍ NEBO VÝSKYT COVID 19 U DÍTĚTE

 • Zaměstnanci školy věnují zvýšenou pozornost příznakům COVID 19 a při jejich zjištění volí tento postup:
 1. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy, je přítomen jeho zákonný zástupce: dítě není vpuštěno do budovy školy
 2. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy, není přítomen jeho zákonný zástupce: škola vyzve zákonného zástupce, aby si bezodkladně vyzvedl své dítě ze školy (pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu)
 3. příznaky se vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole: neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti. Škola vyzve zákonného zástupce, aby si bezodkladně vyzvedl své dítě ze školy
 4. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, což může potvrdit jedině lékař. Tato potvrzení vybírá a archivuje vedoucí učitelka MŠ..

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U DÍTĚTE

 • V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy zákonné zástupce.

DÁLKOVÁ (DISTANČNÍ) VÝUKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí předškolního věku.
 • Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Předškolní děti mají povinnost se distančně vzdělávat.

VSTUP CÍZÍCH OSOB

 • Vstup cizích osob je zakázán.
 • Případné konzultace se zákonnými zástupci se mohou organizovat v době, kdy ve škole nebudou děti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení